Tổng đài Grandstream được xây dựng trên nguồn mở, lập trình dựa trên SIP để đảm bảo khả năng tương tác rộng.

Tổng đài IP Grandstream