Adsun GX

Tổng đài Adsun GX đáp ứng nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp. Tổng đài điện thoại GX được cục quản lý chất lượng bộ bưu chính viễn thông cấp giấy chứng nhận