Điện thoại NEC

Điện Thoại NEC là điện thoại IP kỹ thuật số với thiết kế sáng tạo và tính linh hoạt cao nhất có thể. Nó hỗ trợ ứng dụng và cá nhân hóa từng điện thoại.
Điện thoại IP Nec được phát triển cho các truyền thông hợp nhất, nó cung cấp chức năng tăng lên