Điện thoại có màn hình

điện thoại Panasonic có màn hình hiển thi số nội bộ hoặc số gọi đến.