Giải pháp tổng đài cho bệnh viện

Giải pháp tổng đài cho bệnh viện là khách hàng có thể để lại lời nhắn khi máy nhánh không trả lời cuộc gọi... Một giải pháp tổng đài IP chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả nhất