Thiết bị Gateway Sangoma

VoIP gateway Sangoma là thiết bị chuyển đổi tín hiệu thoại sang IP và ngược lại, nó chuyển đổi lưu lượng thoại TDM từ PSTN thành gói tin IP để chuyển trên mạng IP

Thiết Gateway Sangoma giúp doanh nghiệp tận dụng lại mạng lưới viễn thông và kết nối với hệ thống VOIP. Các thiết bị như Sangoma Gateway T1/E1, Sangoma Gateway FXO, Sangoma Gateway FXS.