Hướng dẫn cài đặt cấu hình tài khoản SIP trên 3CX Softphone

3CX softphone cho Windows là một ứng dụng miễn phí do 3CX phát triển, để sử dụng độc lập với hệ thống điện thoại. 3CX Softphone cho phép bạn thực hiện và nhận cuộc gọi như thể nó là một chiếc điện thoại để bàn thực. Không cần điện thoại cố định - chỉ cần kết nối nhà cung cấp VoIP của bạn và sử dụng bất kỳ tai nghe nào. Tiết kiệm những rắc rối và hóa đơn điện thoại hàng tháng của bạn.