Zoom meeting

Zoom Meeting là giải pháp thay thế cho phần mềm họp trực tuyến dựa trên đám mây. Nó là giải pháp hội nghị truyền hình sử dụng các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm trên một nền tảng rất đơn giản và dễ dàng. Hệ thống hỗ trợ hình ảnh, âm thanh và chia sẻ màn hình chất lượng tốt nhất trên các hệ điều hành Windows, Mac, iOS, Android